Lenka Hrnčířová – dizertační práce Senzorické zpracování u jedinců s Will …

Mgr. Lenka Hrnčířová obhájila dne 18. 10. 2022 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dizertační práci na téma Senzorické zpracování u jedinců s Williamsovým syndromem (Sensory Processing in Individuals with Williams Syndrom).

Disertační práce se zaměřuje na senzorické zpracování u jedinců s Williamsovým syndromem z pohledu rodičů a pedagogů. Teoretická část je členěna do tří kapitol.

První kapitola se věnuje popisu Williamsova syndromu, jeho charakteristickým znakům, medicínským obtížím a genetickým příčinám. Dále se věnuje motorickému vývoji a psychologickým aspektům jako je například paměť, inteligence nebo řeč. Druhá kapitola je věnována vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním i speciálním školství, deskripci podpůrných opatření a charakteristice vzdělávání žáků s Williamsovým syndromem. Poslední teoretická kapitola se věnuje senzorickému zpracování, dysfunkcím v senzorickém systému, repetitivnímu chování a úzkostem.

Empirická část obsahuje vlastní výzkumné šetření. Nejprve popisuje metodologii výzkumu a jeho další aspekty, následně zpracovaná data popisuje a formou diskuse interpretuje. Šetření bylo realizováno pomocí čtyř dotazníků zaměřujících se na podmínky vzdělávání, senzorické zpracování, repetitivní chování a úzkost u jedinců s Williamsovým syndromem.

Data byla zpracována deskriptivně pomocí tematické analýzy, obsahové a komparativní analýzy a formou analytické indukce byly vypracovány závěry výzkumu. Výzkum přináší následující výsledky: děti s Williamsovým syndromem mají obtíže v oblasti senzorické modulace, především v oblasti auditivní, gustatorní, vestibulární a taktilní. S obavami z neočekávaných zvuků nebo nejistoty budoucích události pramení úzkostné chování, které se projevuje motorickým neklidem a repetitivními otázkami.

Senzorické obtíže, úzkost i repetitivní chování se objevují v domácím i prostředí, kdy obtíže v senzorickém zpracování mírně převažují v domácím prostředí. S výše zmíněnými aspekty pracují pedagogové v inkluzivním i speciálním školství a nabízí dětem podporu v případě vyskytujících se obtíží. Zároveň dbají na pozitivní klima ve třídách, kde se vzdělávají jedinci s Williamsovým syndromem a využívají široké spektrum podpůrných opatření pro jejich rozvoj a vzdělávání.

Celý text práce najdete zde: disertace_final

Gratulujeme a děkujeme!